image_pdfimage_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2023
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(κατά το άρθρο 2 παρ. 5. β., ν. 4674/2020)

Ο Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «εταιρεία»), που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου, με αντικείμενο το έκτακτο έργο της εκτέλεσης τμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης: «Ενίσχυση της τοπικής τουριστικής οικονομίας» συνολικής διάρκειας έως ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) μήνες εκάστη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2/2023 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπρόσωπος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του «Οργανισμού» στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 716 01 Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Ανάπτυξης υπόψιν κας. Δέσποινας Διαλυνά (τηλ. επικοινωνίας: 2813 409779 και 2813 409187).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται, με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και, στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της ανακοίνωσης στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου [ήτοι μέχρι 01/09/2023]. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον «Οργανισμό» μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ο ΔΗΜΟΣ → ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ → ΣΜΕ-2-2023-ΑΟΤΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΑΕ (https://www.heraklion.gr/municipality/competition/sme-2-2023-AOTA-IRAKLIO-MAE).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της Πρόσκλησης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοίνωσης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ 2/2023» με σήμανση έκδοσης «2023», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2/2023, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) «ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «07-04-2023» και Ειδικό Παράρτημα (Α2) «ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» με σήμανση έκδοσης «07-04-2023», μέσω των δικτυακών τόπων του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» (https://www.heraklionmsa.gr) και του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Ο ΔΗΜΟΣ → ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ → ΣΜΕ-2-2023-ΑΟΤΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΑΕ (https://www.heraklion.gr/municipality/competition/sme-2-2023-AOTA-IRAKLIO-MAE).

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 2-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_Α2_7_4_2023[15752]

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Βιογραφικού Σημειώματος Europass

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2_2023 ΠΕ

Πρότυπο Βιογραφικό Σημείωμα Europass el