ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σ κοπός του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Μονοπρόσωπη Α.Ε.» Δήμου Ηρακλείου, εν συντομία «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ M.A.E.» Δήμου Ηρακλείου είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη κατά προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου και των νομικών του προσώπων, αλλά και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης και φορέων τους, φορέων του Δημοσίου τομέα, Επιστημονικών, Συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όλων των παραπάνω φορέων, που από τώρα και στο εξής θα αναφέρονται ως «Συνεργαζόμενοι φορείς», καθώς και ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής τους, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Σ κοπούς της «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» Δήμου Ηρακλείου αποτελούν ιδίως:

 1. Η διοικητική και οργανωτική υποστήριξη των «Συνεργαζόμενων φορέων» καθώς και ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής τους για την υλοποίηση διοικητικών τους αρμοδιοτήτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 2. Η ενεργή συμβολή, από κοινού με τους «Συνεργαζόμενους φορείς», στο σχεδιασμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής τους πολιτικής παρέχοντας επιστημονικές, συμβουλευτικές, διοικητικές αλλά και τεχνικές υπηρεσίες καθώς και επιμόρφωση των στελεχών τους.
 3. Η εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των «Συνεργαζόμενων φορέων»
 4. Η υποστήριξη των «Συνεργαζόμενων φορέων» στην εφαρμογή πολιτικών για τη Βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση ΑΠΕ και την κυκλική οικονομία.
 5. Η υλοποίηση σχεδίων και δράσεων και ευρύτερα ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και πρασίνου και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας, αλλά και η υλοποίηση έργων υποδομής προς αυτή την κατεύθυνση.
 6. Η βελτίωση του αστικού, περιαστικού τοπίου και αγροτικού περιβάλλοντος, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενεργός προώθηση δράσεων ενεργειακής αειφορίας.
 7. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση έργων, υπηρεσιών και προϊόντων ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως η αναζήτηση, επιλογή, εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, συντήρηση ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, του διαδικτύου καθώς και το σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση έργων ψηφιακής σύγκλισης.
 8. Η ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης.
 9. Η υποστήριξη των «Συνεργαζόμενων φορέων», στην εφαρμογή πολιτικών για την υποστήριξη της τουριστικής, πολιτιστικής, αθλητικής αειφόρου ανάπτυξης.
 10. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την τουριστική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των «Συνεργαζόμενων φορέων», την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικών μορφών και εναλλακτικού τουρισμού.
 11. Η λειτουργία του ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) για το Δήμο Ηρακλείου και άλλων ΟΤΑ Α’ και 8′ βαθμού Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που προβλέπει.
 12. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων και ( δραστηριοτήτων στον τομέα του αθλητισμού για όλους τους πολίτες, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στοχεύοντας στην καλλιέργεια σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων και στη διασφάλιση της καλής υγείας και ευζωίας τους
 13. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, σχεδίων, ερευνών και μετρήσεων ικανών να συμβάλλουν στην ωρίμανση τεχνικών και λοιπών έργων και σχεδίων ή στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη ή του επισκέπτη και σε κάθε άλλη αναπτυξιακή προσπάθεια προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
 14. Η υποστήριξη Τεχνικών υπηρεσιών των «Συνεργαζόμενων φορέων» και Υπηρεσιών Δόμησης όσον αφορά τη μελέτη, ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία, ασφάλεια και διαχείριση αυτών.
 15. Η ωρίμανση, εκτέλεση, συντήρηση και ασφάλεια τεχνικών έργων, υποδομών και ακίνητης περιουσίας «Συνεργαζόμενων φορέων».
 16. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών και εν γένει δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, των μεταναστών και των προσφύγων και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 17. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας, δράσεων αγροτικής ανάπτυξης, αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και η διασύνδεση τους με τους άλλους τομείς της οικονομίας.
 18. Η ανάπτυξη δράσεων, πρωτοβουλιών και υπηρεσιών υποστήριξης και ενθάρρυνσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας στη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και στην προσέλκυση επιχειρήσεων φιλικών προς τον Πολίτη – Άνθρωπο, τη φύση και το περιβάλλον.
 19. Η προσέλκυση χορηγικών πακέτων και δωρεών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.» Δήμου Ηρακλείου.
 20. Η δημιουργία, συμμετοχή και στήριξη δικτύων, συμπράξεων και σχημάτων με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και προς όφελος της κοινωνίας και οικονομίας.
 21. Ο σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πολιτικών, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα και εφαρμογή σχετικών πολιτικών.
 22. Η υλοποίηση ειδικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και άλλων παρόμοιων έργων χωρικής ανάπτυξης.
 23. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχεδίων και δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.
 24. Η λειτουργία κοινωνικών, πολιτιστικών, αναπτυξιακών, επιχειρηματικών δομών (π.χ. Κέντρο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Δήμου Ηρακλείου, «Δημοσκόπιο»,INFO ΡΟΙΝΤ, κλπ)
 25. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας,
 26. Η λειτουργία της Εταιρίας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας,
 27. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013.
 28. Η διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού, τουριστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
 29. Οι σκοποί του Οργανισμού μπορεί να υλοποιούνται και εκτός του γεωγραφικού Χώρου του Δήμου Ηρακλείου ήτοι, σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης ή και την Ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της ο Οργανισμός, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των στελεχών του, δύναται να συνεργάζεται με τρίτους, με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτόν σκοπούς.
 30. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον συνάδει με τις διατάξεις του Ν.4674/2020, όπως ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, κ.λ.π. που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς. Επιτρέπεται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της.

Ειδικότερα, επιτρέπεται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών των «Συνεργαζόμενων φορέων».