Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση της πιλοτικής δράσης στο πλαίσιο της Πράξης “GARDEN” (Interreg Euro-MED)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την υποβολή προσφοράς και την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υποστήριξη στην ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση της πιλοτικής δράσης στο πλαίσιο της Πράξης “GARDEN” (Interreg Euro-MED)» (CPV: 90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα) με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ίση με € 35.010,00 ευρώ (του