1

Ανάρτηση του Πίνακα Απορριπτέων και του Πίνακα Κατάταξης Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΜΕ για την προγραμματική σύμβαση «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ“».

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ” ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Απορριπτέων με αρ. πρωτ. 78/30-01-2024 και του Πίνακα Κατάταξης με αρ. πρωτ. 79/30-01-2024 της με αρ. πρωτ. 775/28-12-2023 (ΑΔΑ:6Σ6Η46Ν4ΒΓ-5ΨΒ) Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΜΕ με αντικείμενο το έκτακτο έργο της εκτέλεσης τμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ“».

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 01/02/2024 έως και 10/02/2023. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος δύνανται να λάβουν πλήρη γνώση των δικαιολογητικών όσων προηγούνται αυτών στον πίνακα κατάταξης στη θέση, για την οποία εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@heraklionmsa.gr).

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, η εξέτασή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή.

Αρχεία:
Πίνακας απορριπτέων
Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων θέσης 1-6